שי ציפורי
מבקר המועצה

פקס במשרד: 02-570012

תפקידי המבקר לבדוק את פעולות המועצה לרבות אם פעולות לפי חוק התכנון והבניה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן, תוך שמורת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לבדוק את פעולות עובדי המועצה לבדוק את סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה המבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה מניחים את הדעת.

מבקר המועצה מונה ע"י מליאת המועצה לנציג תלונות הציבור. בתוקף תפקידו זה משמש המבקר (לאחר קבלת תלונה) כגורם הבודק את התנהלות עובדי המועצה, האמורים לשרת את תושבי הישוב.

יש להבחין בין פניות הציבור ותלונות הציבור.

לצורך הדגמה:

פניה של התושב למועצה שתסלק פגר של חתול אשר נמצא ליד ביתו הינה בגדר פניות הציבור. פניה של התושב למועצה אחרי 3 ימים בתלונה שהפגר לא פונה למרות בקשותיו, הינה בגדר תלונות הציבור.

הנוהל התקין הוא לפנות תחילה לגורם האחראי במועצה כדי שיטפל בבעיה ורק אם הבעיה לא נפתרה, לפנות בתלונה אל נציב תלונות הציבור.